Usually from French and/or Latin.

allegiance

Belgian

Borgia

collegian

contagion

contagious

diplegia

egregious

Giotto

hemiplegia

hygiene

legion

litigious

myalgia

neuralgia

Norwegian

nostalgia

paraplegia

plagiarise

prestigious

prodigious

quadriplegia

region

religion

sacrilegious